Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Registrace
Fakturační údaje
Jméno * Příjmení *
Ulice * Město *
PSČ * Stát *
Email *
Telefon *
Doprava
Způsob doručení *
Další nastavení
Přihlašovací heslo * Přihl. heslo znovu *
Obchodní podmínky
 
 
ÚČINNÉ OD 1.1. 2016

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami (dále jen „Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Corect Beránek s. r. o., se sídlem U Červeného kostela 44/37, Teplice 41501, IČ: 25032135, DIČ CZ 25032135 (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“) a třetími osobami (dále jen „kupující“ nebo „odběratel“). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

 

2. Uzavření smlouvy

 

 1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné objednávky kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, faxem a telefonicky.
 2. Za objednávku se považují i e-maily, odeslané z emailové adresy kupujícího, která bude předem dodavateli sdělena.
 3. Objednávku lze provést také prostřednictvím webových stránek prodávajícího na adrese corect.nextis.cz nebo eshop.corect.cz. V případě eshopu se má smlouva za uzavřenou akceptací objednávky dodavatelem a kupující se tímto krokem zavazuje k převzetí zboží a zaplacení stanovené kupní ceny.
 4. Odesláním objednávky projevuje kupující svůj souhlas s Podmínkami v jejich aktuálním znění. Na nutnost seznámit se s Podmínkami před odesláním objednávky byl kupující seznámen a odesláním objednávky tak projevuje svůj souhlas se zněním Podmínek v aktuálním znění.
 5. Kupující přebírá objednávkou zboží veškerou zodpovědnost za správnost aplikace objednaného výrobku a za veškeré případné následné škody vzniklé nesprávným výběrem daného výrobku a jeho použitím.
 6. Kupující je plně zodpovědný za jím vytvořenou – zaslanou objednávku – tj. i za počet objednaných kusů.
 7. Prodávající není povinen objednávku zákazníka přijmout a realizovat.
 8. Objednávka kupujícího by měla obsahovat alespoň tyto náležitosti:
  • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
  • IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  • druh produktu (zboží), jež je předmětem objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  • množství požadovaných kusů produktů
  • místo a termín dodání
  • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
  • v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího
 9. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím nebo faktickým dodáním zboží dle objednávky, tj. převzetím zboží kupujícím při osobním nákupu, převzetím zboží oprávněným zaměstnancem kupujícího v dohodnutém místě, nebo odesláním zboží externí přepravní službou nebo závozem ze strany prodávajícího.
 10. Za oprávněného zaměstnance kupujícího se považují všichni zaměstnanci kupujícího, kteří jsou tím oprávněni s prodávajícím vstupovat do smluvních vztahů, uznávat závazky prodávajícího, přebírat dodané zboží a potvrzovat dodací listy, atd. Za tyto osoby se považují i osoby přítomné na provozovně kupujícího a dále také na místě kupujícím určeném pro doručování dle objednávky či určení kupujícího. Odběratel se zavazuje objednané zboží v dohodnutém místě plnění převzít, převzetí zboží potvrdit na dodacím listu a v určených termínech řádně uhradit jeho kupní cenu.
 11. Kupující přitom odebírá od prodávajícího zboží vždy z aktuální nabídky prodávajícího, která se může během trvání smluvního vztahu měnit a to za platné ceny ke dni objednávky zboží, určené prodávajícím v jím vydaném aktuálním ceníku zboží. Za odebrané zboží se pro účely předchozího odstavce považuje pouze odběr zboží, za něž bude kupujícím řádně a včas uhrazena vystavená faktura prodávajícím. Za skutečnou hodnotu nákupu zboží je považován úhrn cen zboží zakoupeného od prodávajícího za kalendářní měsíc bez DPH. Od této hodnoty nákupu zboží se odečtou částky vrácené (dobropisované) v souvislosti s vrácením zboží a jeho reklamací.
 12. Smluvní strany se dohodly, že za potvrzení dodacího listu a tedy i správnosti celé objednávky lze učinit mimo potvrzení dodacího listu v listinné formě i formou potvrzení v e-shopu, a odesláním další objednávky souhlasí Kupující s Podmínkami v aktuálním znění a projevuje svůj souhlas s dodaným zbožím a potvrzuje tím i příslušné dodací listy, vyjma výslovně uvedených nesrovnalostí.
 13. Údaje, nutné pro přihlášení do systému a uskutečnění objednávky v e-shopu prodávajícího je nutné ze strany kupujícího chránit, nesdělovat je nepověřeným osobám, zamezit jejich zneužití či ztrátě, aby byla vždy zachována identifikace kupujícího. V případě ohrožení těchto údajů je nutné ihned bez prodlení požádat o jejich změnu, tak aby bylo zamezeno jejich případnému zneužití a způsobení škody.

 

3. Ceny

 

 1. Kupující je povinen prodávajícímu za dodané zboží uhradit kupní cenu ve výši, jež je stanovena v platném ceníku prodávajícího v době přijetí objednávky a umístěného na webových stránkách prodávajícího na adrese corect.nextis.cz, pokud se strany nedohodly jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné úpravy cen za zboží v návaznosti na úpravě cen svých dodavatelů. V ceně zboží není započítáno balné a doprava, není-li dohodnuto nebo dále stanoveno jinak.
 3. Pro účely označení „akční zboží“ či „výhodná nabídka“ je považování zboží, označeno tímto přívlastkem na internetových stránkách prodávajícího, v e-shopu prodávajícího, v aktuálním tištěném letáku prodávajícího popř. na prodejně prodávajícího.
 4. Prodávající může poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny. Tato sleva se sjednává při registraci kupujícího v e-systému prodávajícího. Na základě této registrace obdrží kupující od prodávajícího přístupové jméno a heslo, na základě kterého má kupující přístup do e-systému prodávajícího a zobrazují se mu jeho individuální nákupní ceny. Poskytnutou slevu ze strany prodávajícího lze následně odejmout.
 5. Dodavatel je oprávněn požadovat po odběrateli před dodáním zboží úhradu zálohy na kupní cenu, a to ve výši až 100% této kupní ceny, zejména v případě nadměrných či neobvyklých individuálních objednávek. Po dobu před složením uvedené zálohy neběží lhůty určené pro dodání zboží.

 


4. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

 •  

 1. Termín, místo dodání a podmínky přepravy objednaného zboží sjednává prodávající s kupujícím při každém obchodním případu, nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody stran nebo obchodní praxe zavedené mezi kupujícím a prodávajícím. Dnem dodání je den odeslání či předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele, nebo převzetí zboží odběratelem v dohodnutém místě dodání. Dodávky po částech je kupující povinen vždy přijmout.
 2. Odběratel je povinen neprodleně potvrdit převzetí zboží na dodacím listě svým zaměstnancem a takto potvrzený dodací list doručit do 5 pracovních dnů do sídla nebo provozovny prodávajícího, pokud k potvrzení dodacího listu odběratelem a jeho předání prodávajícímu nedošlo již při převzetí zboží či jeho potvrzením v e-shopu při uskutečnění další objednávky.
 3. Prodávající je oprávněn pozastavit další dodávky zboží odběrateli, který je v prodlení se splněním povinnosti potvrdit a předat dodací list za zboží již dříve dodané a s úhradou kupní ceny, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po dobu prodlení odběratele s potvrzením a předáním dodacího listu za zboží dříve odebrané, není prodávající v prodlení s dodávkou takto nedodaného zboží a o dobu prodlení odběratele s potvrzením a předáním dodacího listu se dohodnutá doba dodání zboží prodlužuje.
 4. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, může dodavatel po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, a to dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.
 5. V případě, že na základě dohody smluvních stran prodávající odešle zboží do místa určeného odběratelem, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě.
 6. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude mít prodávající povinnost dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky dopravního prostředku prodávajícího, nebo zejména při nočním závozu či nepřítomnosti pracovníka kupujícího uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující. V případě, kdy odběratel dá dodavateli pokyn k předání zboží na určeném místě pracovníkovi odběratele či uložení zboží bez přítomnosti pracovníka odběratele, přechází na odběratele nebezpečí vzniku škody na zboží.
 7. Při předání zboží v sídle nebo prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Zajišťuje-li dopravu zboží dle smlouvy prodávající, je ke kupní ceně zboží účtováno dopravné dle ceníku prodávajícího, platného ke dni dodání zboží. Dopravné tvoří samostatnou položku, nezávislou na kupní ceně.
 8. Originálními díly se pro potřeby těchto Podmínek a dalších smluv, které se jimi řídí, rozumí díly dodané přímo od autorizovaných výrobců, kteří jsou smluvními partnery automobilek, tedy výrobci a dodavatelé, jež dodávají své výrobky do prvovýroby automobilů. Za akční zboží je označeno zboží s tímto přídomkem na webových stránkách dodavatele, popř. v jeho tištěné inzerci či na prodejně.

 

5. Záruční a reklamační podmínky, vrácení zboží

  1.  

 1. Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li odběratelem fyzická osoba, která je spotřebitelem, odpovídá dodavatel za vady zboží dle občanského zákoníku. V případě, že je odběratelem podnikatel, strany v maximální možné míře vylučují ustanovení §§ 2099 – 2109 občanského zákoníku.
 2. V případě předání zboží v sídle nebo prodejním místě dodavatele je odběratel povinen při převzetí provést řádnou kontrolu zboží a upozornit dodavatele na všechny vady, které lze poznat bez potřeby odzkoušení zboží při pouhé vizuální prohlídce. V případě, že odběratel odběratele na tyto vady při převzetí zboží neupozorní, dodavatel za takové vady neodpovídá. Jestliže je zboží dodáno odběrateli prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb, je odběratel povinen při převzetí zboží řádně prohlédnout a v případě pouhým pohledem zjistitelné vady sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, nemusí být reklamace prodávajícím uznána.
 3. Odběratel je povinen zboží okamžitě po jeho převzetí či dodání rozbalit, provést řádnou kontrolu a jeho odzkoušení s řádnou péčí. Jakékoliv vady v množství, jakosti a provedení zboží oproti objednávce nebo dodacím dokladům je třeba oznámit neprodleně dodavateli, nejpozději však do 3 dnů od převzetí či dodání zboží odběrateli. Za později uplatněné vady ze strany odběratele dodavatel neodpovídá. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na jakémkoli prodejním místě prodávajícího.
 4. Skryté vady zboží je třeba oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po převzetí věci odběratelem.
 5. V případě vadného plnění má odběratel práva z vadného plnění dle § 2107 občanského zákoníku. Dodání vadného zboží dodavatelem se vždy považuje za nepodstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
 6. Kupující předává zboží do reklamace ihned po zjištění vady zboží a to spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který je k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách prodávajícího a na všech prodejních místech prodávajícího. Zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady a v čistém stavu. V případě, že reklamace nebude řádně uplatněna na uvedeném reklamačním protokolu, bude vrácena zpět odběrateli na jeho náklady. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, za škody způsobené chemickými vlivy a za škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího.
 7. Prodávající neodpovídá ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za škody způsobené zásahem třetí osoby.
 8. Prodávající se může s kupujícím dohodnout na vrácení zboží v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to společně s prodejním dokladem spolu s řádně vyplněnou průvodkou vráceného zboží, která je k dispozici na webu prodávajícího a na všech prodejních místech prodávajícího. Bez řádně vyplněné průvodky není prodávající povinen zboží převzít.
 9. V případě dohody mezi dodavatelem a odběratelem je odběratel oprávněn zboží vrátit dodavateli a dodavatel v takovém případě vrátí odběrateli za níže uvedených podmínek kupní cenu zboží či její poměrnou část. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškrábané, v původním stavu a původním neponičeném (nepopsaném, neroztrhaném a nepolepeném) obalu (platí pro všechny lhůty vrácení).
 10. Při dohodě o vrácení zboží do 7 pracovních dnů ode dne dodání zboží má kupující nárok na vrácení kupní ceny vráceného zboží v plné výši.
 11. Při dohodě o vrácení zboží ve lhůtě od 8 do 13 pracovního dne ode dne dodání zboží má kupující nárok na vrácení 90% kupní ceny vráceného zboží (tj. stornopoplatek 10%).
 12. Po uplynutí 14 pracovních dnů zboží nelze vrátit (v ojedinělých případech prodávající zboží vezme zpět na sklad s 50% storno poplatkem z kupní ceny).
 13. V případě, že ke dni vrácení zboží nebyla kupujícím kupní cena uhrazena, má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu ve výši odpovídající 10% z kupní ceny v případě vrácení zboží do 7 pracovních dnů ode dne dodání zboží, 25% z kupní ceny v případě vrácení zboží ve lhůtě od 8 do 13 pracovních dnů ode dne dodání zboží, a 50% z kupní ceny v případě vrácení zboží po uplynutí 14 pracovních dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.
 14. Nedílnou součástí reklamačních podmínek je také dokument – Dodatek reklamačních podmínek a vrácení“, který doplňuje a upřesňuje podmínky spojené s reklamací a vrácením zboží konkrétního výrobce nebo skupiny zboží.
 15. Podmínkou pro uplatnění reklamace Zboží kupujícím u prodávajícího je:
  a) dodání vadného Zboží na kteroukoliv pobočku prodávajícího v termínu nejpozději do 2 měsíců od vzniku závady.
  b) u dílů jako je klima-kompresor atd. vždy dodávat k reklamaci díl s původními záslepkami.

  c) jednoznačná identifikace vozidla, pro které bylo zboží zakoupeno nebo do kterého bylo zboží namontováno (typ, VIN, kód motoru, rok výroby) a uvedení stavu tachometru při montáži i demontáži k uplatnění reklamace.
  d) u diagnostikovatelných dílů sériovou diagnostikou a filtrů pevných částic doložit výpis paměti závad příslušné řídící jednotky, příp.naměřených parametrů.
  e) doložení kopie TP nebo OTP při uplatnění reklamace zboží po 12 měsících od nákupu.


6. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

 1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně dodavatele, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeného na faktuře. Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
 2. Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.


7. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele ještě před odesláním zboží dodavatelem (v případě osobních převzetí ještě před tímto převzetím) je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží dodavatelem, postupuje se podle čl. 5 těchto Podmínek.


8. Informace v případě uzavírání smlouvy distančním způsobem se spotřebitelem

 1. Na kupujícího v postavení spotřebitele se nevztahují ujednání uvedená v těchto Podmínkách a Dodatku reklamačních podmínek a vrácení zboží, které nepřipouští právní řád České republiky.
 2. Identifikace prodávajícího a provozovatele eshopu:

  Corect Beránek s.r.o.
  U Červeného kostela 44/37
  Teplice 415 01
  IČ: 25032135, DIČ: CZ 25032135

  zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13405


Objednávka

 1. Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu popř. učiněním objednávky telefonicky, kupující potvrzuje souhlas s těmito Podmínkami (včetně Dodatku reklamačních podmínek a vrácení zboží), údaji a souhlasy v nich uvedenými a závaznost objednávky. O přijetí objednávky bude kupující informován.
 2. Pokud objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
 3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky (nebo část objednávky), nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy výslovně se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Prodávající je oprávněn telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.
 5. Kupující je povinen po dobu 14 dnů od převzetí zboží uchovat originální nepoškozené obaly zboží pro případ odstoupení od smlouv


Zrušení objednávky prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn v následujících případech zrušit objednávku (či její část):
  • Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení. 
  •  Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh, a to dlouhodobě nebo není momentálně skladem.
  • Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.
  • Z jiného závažného důvodu.
 2. O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího informovat formou emailu do čtyř pracovních dnů od jejího obdržení. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, například převodem nebo platební kartou, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.


Částečné zrušení objednávky

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží z objednávky, prodávající zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od částečného zrušení objednávky.

Zrušení objednávky kupujícím

Kupující může objednávku zrušit zcela či z části ještě před její expedicí a to buď emailem anebo telefonicky.


Odstoupení od smlouvy

Kupující v postavení spotřebitele má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Veškeré zboží je určeno k odborné montáži, pokud dojde k poškození zboží jeho neodbornou montáží, může po posouzení takového poškození ze strany prodávajícího dojít ke ztrátě záruky na zboží.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od uzavřené smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak, přičemž kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Platba však bude nejdříve vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.


Náklady spojené s vrácením zboží

 1. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 2. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:
  • musí byt v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité – kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně krabiček, manuálů, certifikátu apod.)
  • s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list)
 3. Kupující je povinen zasílat zboží prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, prodávající není povinen takovou zásilku převzít.


Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Objednané zboží je expedováno do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky (není-li v popisu zboží uvedena jiná lhůta). V případě objednávky zboží, které není skladem (tato informace je uvedena u každého konkrétního zboží) může být lhůta vypravení zboží delší, zejména pak u zboží objednávaného prodávajícím v zahraničí, přičemž o předpokládané době expedice takového zboží bude kupující prodávajícím informován. Způsob platby je dle volby kupujícího formou dobírky (tedy kupující zaplatí zboží doručovateli při jeho převzetí), dále platbou bankovním převodem či platební kartou, pokud to provozní podmínky eshopu umožňují.
 2. Zboží prodávající dodává prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních služeb za cenu, dle ceníku služeb těmito provozovateli vydanými, kterou platí kupující. Náklady na zaslání zboží mimo ČR platí kupující podle požadovaného místa doručení v částce dle ceníku provozovatele poštovních služeb.
 3. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. kupující není i přes dohodnutý termín přítomen sám či jím určená osoba, atd.), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno automaticky opakovaně.
 4. Prodávající si je oprávněn o nezbytnou dobu prodloužit expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě a jejím důvodu bude kupující neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. Doručování mimo území ČR. Zboží je dodáváno obchodním balíkem zvoleného provozovatele poštovních služeb. Pro zaslání zboží mimo území ČR akceptujeme pouze platbu převodem na bankovní účet nebo platební kartou, pokud to provozní podmínky eshopu, přičemž náklady na dodání zboží mimo ČR nese kupující.


Způsoby plateb

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pouze pro ČR
 • Platba platebními kartami VISA, MasterCard a American Express, pokud to provozní podmínky eshopu umožňují
 • Platba převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury. Faktura k proplacení bude kupujícímu zaslána na jeho kontaktní email s určeným datem splatnosti.


Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek

Kupující tímto dává prodávajícímu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním a správou všech osobních údajů zadaných a poskytnutých při objednávce v e-shopu, a to na dobu 5 let za účelem vedení evidence prodávajícího a šíření obchodních sdělení a nabídek prodávajícího. Kupující výslovně souhlasí, aby mu prodávající zasílal obchodní nabídky na emailovou adresu, kterou provozovateli uvede (tento souhlas může kupující kdykoliv bezplatně odvolat sdělením prodávajícímu). Prodávající upozorňuje kupujícího na jeho práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na veškerá práva vyplývající z ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, že má právo požadovat v případě zjištěného či domnělého porušení svých práv vysvětlení prodávajícího, právo požadovat odstranění vzniklého stavu porušení svých práv prodávajícímu a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Reklamace

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Dodatek reklamačních podmínek a vrácení zboží.


9. Jiná ustanovení

 1. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2016 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.
 2. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující charakter.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 4. V případě, že dodavatel a odběratel mezi sebou uzavřeli rámcovou či jinou podobnou smlouvu o dlouhodobé spolupráci (dále jen „Rámcová smlouva"), jejíž součástí jsou tyto Podmínky, je dodavatel oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž o této změně odběratele informuje prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou odběratelem v Rámcové smlouvě. V případě, že Klient nesouhlasí s novým zněním Podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení informace o změně Podmínek ve tříměsíční lhůtě bez udání důvodu vypovědět.
 5. Odběratel prohlašuje, že se s obsahem těchto Podmínek důkladně seznámil, všechna ustanovení jsou pro něj pochopitelná, odpovídají obvyklým podmínkám ujednávaných v obdobných případech a nejsou pro něj v jakémkoliv ohledu jednostranně nevýhodné. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení §§ 1799 a 1800 občanského zákoníku.
 6. Odběratel tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá jako podmínky této Smlouvy / Rámcové smlouvy:
  • Důsledky nepřevzetí zboží odběratelem (čl. 4.4 Podmínek)
  • Omezení práv z vadného plnění (čl. 5.1 Podmínek)
  • Povinnost odběratele neprodleně zboží prohlédnout a oznámit případné vady (čl. 5.2 a 5.3 Podmínek)
  • Práva odběratele ze skrytých vad (čl. 5.4 Podmínek)
  • Práva odběratele z vadného plnění (čl. 5.5 Podmínek)
  • Smluvní pokuta v případě prodlení s úhradou zboží (čl. 6.1 Podmínek)
  • Výhrada vlastnictví (čl. 6.2 Podmínek)
  • Zrušení objednávky prodávajícím (čl. 8 - Zrušení objednávky prodávajícím). 

Obchodní informace

Naše společnost zajišťuje maloobchodní a velkoobchodní prodej náhradních dílů na osobní a lehké užitkové vozy.

Sortiment zboží

 

 

Prodáváme a nabízíme především tento sortiment náhradních dílů:

 

 • Náhradní díly na osobní a lehké užitkové vozy
 • Příslušenství
 • Provozní kapaliny a náplně
 • Oleje a maziva
 • Autokosmetiku & autochemii
 • Pneumatiky
 • Karosářské díly
 • Universální díly


Způsoby nakupování a objednávání zboží

 

 

Výše uvedený sortiment náhradních dílů a příslušenství lze objednat osobně na pobočkách, telefonicky prostřednictvím našich operátorů nebo vybráním požadovaného zboží v elektronickém obchodě corect.nextis.cz
 

Doručení objednaného zboží a rozvoz

Maloobchodním zákazníkům je zboží doručováno prostřednictvým distribuční síťě PPL, dle aktuálních cen přepravce. Objednané zboží je také možné odebrat osobně na některé s poboček Corect Beránek s.r.o..

Velkoobchodním - registrovaným zákazníkům společnost Corect Beránek s.r.o. zajišťuje přepravu zboží vlastní dopravou - denními rozvozy až přímo k zákazníkovi. Jedná se o dopravu zboží vybraným zákazníkům, se kterými má společnost Corect Beránek s.r.o. uzavřenou individuální smlouvu.

Platba za objednané zboží

 

 

Koncový zákazníci platí hotově, nebo dobírkou při přebírce zboží.
Registrovaní zákazníci za zboží platí hotově nebo na fakturu dle smluvených podmínek stanovených smlouvou. 

 

 

Logistika a zásobování

 

 

Nejobrátkovější zboží je naskladněno v našich skladech. Naše sklady jsou denně průběžně doplňovány. Dalších 1250000 položek dodáme do 24 hodin od objednání. U většiny položek je zboží po objednávce do 18 hod. Dodáno již následující ráno.

 

 

Služby a podpora

 

 

Poskytujeme investice do vybavení provozoven našich zákazníků. nabízíme školení, vzdělávací programy, půjčujeme přípravky na aretace rozvodů, soupravy pro montáž spojek, přípravky pro klimatizace, brzdy apod.. Máme zkušené a kvalifikované pracovníky.

E-shop

 

 

V našem eshopu najdete přes 1,6 milionu položek, pečlivě uspořádaných do skupin náhradních dílů. Eshop je propojen s aktualizovanou databází náhradních dilů TecDOC. Nákupem na eshopu můžete získat slevy z nákupu a další výhody plynoucí s elektronického prodeje (ušetření peněz, času a dalších zbytečných nákladů). 

Slevy, bonusy a akce

 

 

Pro své obchodní partnery a zákazníky jsme vybudovali atraktivní systém slev, bonusů a akčních nabídek zaměřených na zboží, novinky, odměny, dárky a investice do rozvoje.

Aktuální nabídky můžete najít a sledovat na našich stránkach www.corect.cz, corect.nextis.cz nebo https://www.facebook.com/Autodíly-Corect-Beránek-sro-817825994952967/ nebo případně kontaktujte některého z našich obchodních zástupců. 

Staré díly - vracení
Zasílání vratných částí - podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Corect Beránek s.r.o. odebírá zpět staré (použité) díly, které je možné repasovat u výrobce. Odkup vratných dílů je možný pouze za určitých podmínek.
Vracení zboží se řídí dokumentem „Reklamační podmínky a vracení zboží - dodatek". Zde jsou uvedeny pouze nejdůležitější body, které je nutné dodržet pro úspěšné vrácení.

 

 

 

1. Sortiment vratných částí

 • kloubové hřídele
 • turbodmychadla
 • startéry 
 • alternátory 
 • třmeny kotoučových brzd
 • motory, hlavy motorů
 • kompresory pro klimatizaci
 • sady vnějšího kloubu
 • vstřikovací čerpadla, trysky
 • katalyzátory 
 • spojkové lamely a přítlačné kotouče
 • třmeny kotoučových brzd
 • vodní čerpadla 
 • měřiče hmotnosti vzduchu a další díly
 • vodní čerpadla 

   

   

 

 

 

2. Vracení vratných částí

Odběratel má povinnost při zakoupení výměnného dílu vrátit vratnou část ve lhůtě 15 dní ode dne zakoupení dílu. Dodání vratné části je evidováno. 

Při odevzdání vratné části je nutné :

 • vratný díl musí být vrácen spolu s originálním obalem
 • vratný díl očistit a zbavit olejových náplní 
 • vratný díl zkompletovat 
 • vratný díl řádně označit přívěskou s vyplněným číslem dílu 
 • vratný díl zaslat s řádně vyplněným protokolem pro zpětnou dodávku vratných částí 

Bez těchto náležitostí nelze vratnou část přijmout. Bude zaslána zpět odběrateli (vracejícímu).

 

3. Podmínky, za kterých vratnou část nelze vrátit 

 • vratné díly nejsou vráceny spolu s originálním obalem
 • vratné díly jiné značky než jakou dodává firma Corect Beránek s.r.o.
 • jakkoli upravené vratné díly 
 • poškozené vratné díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením
 • vratné díly z havárií a násilných demontáží 
 • vratné díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením
 • vratné díly, které neodpovídají typu 
 • znečištěné díly a díly nezbavené olejových náplní
 • nekompletní vratné díly 
 • neoznačené vratné díly přívěskou, popř. špatně označené vratné díly
 • silně zkorodované vratné díly 
 • vratné díly s poškozenými těsnicími plochami
 • otevřené přístroje 
 • vrácené katalyzátory musí obsahovat kompletní vnitřní těleso vlastního katalyzátoru, tzv.vysypané katalyzátory nebudou přijaty 
 • kloubový hřídel musí být vrácen bez poškození samotného hřídele 

   

Pokud vratné části vykazují některý z těchto znaků,
nelze je přijmouta budou zaslány zpět odběrateli (vracejícímu).
Vratné části musí být vždy zabaleny do originálního balení v kterém byly dodány !